Disclaimer

Met deze website verschaffen wij u informatie over het werken bij Mijzo.

Mijzo neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat Mijzo er niet voor in dat de geboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Ook staat Mijzo er niet voor in dat de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen, juist is. Mijzo garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Mijzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan Mijzo of aan u wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

Mijzo, respectievelijk de rechthebbende, behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijzo, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Privacyverklaring voor sollicitanten Mijzo

Mijzo verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of hun interesse tonen om werkzaamheden voor Mijzo te verrichten.

Mijzo verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming(“Avg”). In deze verklaring geeft Mijzo u informatie over de wijze waarop zij de verkregen persoonsgegevens verwerkt en welke mogelijkheden u in dat kader heeft.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan Mijzo of een hieraan verbonden persoon worden verstrekt, per post, telefonisch, via e-mail of het sollicitantenportaal. Hierbij kunnen bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of andere persoonsgegevens worden verstrekt. Mijzo zal deze en andere verstrekte persoonsgegevens alleen verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact met u als belangstellende in een vacature;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om de sollicitatieprocedure mee te vervolgen;
 • Het doorlopen van de sollicitatieprocedure; 
 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het uiteindelijk kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst met u.

Verwerking van persoonsgegevens

Mijzo verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer wij uw ontvangen persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken zullen wij vooraf contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen deze verdere verwerking.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als dit is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en wij deze verwerking kunnen baseren op een grondslag. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:

Toestemming (Artikel 6 lid 1 sub a Avg)

De door u verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om deze te mogen verwerken (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens te mogen opslaan in het kader van de sollicitatieprocedure, of het in portefeuille mogen houden voor mogelijke vacatures in de toekomst.) Wanner Mijzo persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van uw toestemming kent echter geen terugwerkende kracht, alle verwerkingen die reeds plaats hebben gevonden blijven daarom rechtmatig.


Het nemen van precontractuele maatregelen (Artikel 6 lid 1 sub b Avg)

Het op uw verzoek nemen van maatregelen met als uiteindelijk doel het afsluiten van een arbeidsovereenkomst tussen u en Mijzo.

Behartigen van gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 sub f Avg)

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mijzo, bijvoorbeeld het gebruik van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens voor het doen van analyses met betrekking tot de doorlooptijd van de invulling van vacatures, of het gerechtvaardigd belang van een derde. (bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat Mijzo de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier zonder discriminatie, heeft vormgegeven)

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Mijzo zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door ons verwerkt moeten worden op grond van:

 • Een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • Omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een (arbeids)overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zult u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan een eventuele weigering om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Mijzo maakt reeds in de vacaturetekst en in het sollicitantenportaal duidelijk welke persoonsgegevens er minimaal benodigd zijn om u toe te kunnen laten tot de sollicitatieprocedure. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Wanneer Mijzo besluit uiteindelijk met u een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan, zal eveneens sprake zijn van het aanleveren van enkele verplichte persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen aangaan.

Bewaartermijnen

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Mijzo dan bewaren wij deze door u aan ons verstrekte gegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen 4 weken na de beëindiging van de sollicitatieprocedure. Een uitzondering hierop vormt de van u verkregen toestemming om uw gegevens in portefeuille te mogen houden. In dat geval zullen uw persoonsgegevens maximaal een jaar worden bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt behoudens in sommige gevallen een externe partij die ondersteunende werkzaamheden verricht in het sollicitatieproces. Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Mijzo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Mijzo toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Mijzo verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

De Avg kent aan u als betrokkene een aantal rechten toe ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rij:

Inzagerecht

U heeft het recht de door Mijzo verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht:

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Mijzo de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Mijzo de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Mijzo verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten of af te sluiten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de door u verleende toestemming dan heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen. De contactgegevens zijn vermeld aan het
einde van deze verklaring.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen 30 dagen beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen deze termijn op de hoogte stellen. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris Gegevensbescherming

Mijzo heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de Avg en adviseert Mijzo over onderwerpen ten aanzien van privacy en gegevensbescherming. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van Mijzo. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
De heer Ivo van Heeren is onze FG, hij is bereikbaar via fg@mijzo.nl.

Toezichthouder

Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Mijzo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te herzien. De actuele versie van deze verklaring zal steeds worden gepubliceerd op ons sollicitantenportaal. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in augustus 2020.

Contactgegevens

Mijzo
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
Telefoon: 0416 - 67 12 00