Header label

Disclaimer

Met deze website verschaffen wij u informatie over het werken bij Mijzo.

Mijzo neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat Mijzo er niet voor in dat de geboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Ook staat Mijzo er niet voor in dat de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen, juist is. Mijzo garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Mijzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan Mijzo of aan u wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

Mijzo, respectievelijk de rechthebbende, behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijzo, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Privacyverklaring voor sollicitanten Mijzo

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
Mijzo, gevestigd aan de Eikendonklaan 2, 5143 NG te Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081254. Via deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de verwerking van jouw persoonsgegevens.                       

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt en wat Mijzo doet om jouw privacy te beschermen wanneer jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor sollicitanten en andere personen die reageren op een vacature of hun interesse tonen om werkzaamheden voor Mijzo te verrichten.

Inleiding

De bescherming van jouw privacy is van groot belang voor Mijzo. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) waarin wettelijk is bepaald hoe we met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. Via deze privacyverklaring willen wij sollicitanten graag informeren over de persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Deze privacyverklaring geeft jou antwoord op vragen als:

 • Waarom Mijzo jouw persoonsgegevens verwerkt;
 • Waarvoor we deze gegevens gebruiken;
 • Aan wie we deze gegevens verstrekken;
 • Welke rechten jij hebt ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het uitgangspunt is dat wij jouw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit noodzakelijk is.

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer verwerken wij deze?

Persoonsgegevens betreft informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar een persoon te herleiden is. Denk aan iemands naam, adres en woonplaats. Mijzo verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je als kandidaat bij ons solliciteert op een vacature of hierover nadere informatie wenst.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

De belangrijkste doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn de volgende:

 • Het leggen en onderhouden van contact met jou wanneer je solliciteert op een vacature of hierin belangstelling toont;
 • Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Met maken van een selectie van kandidaten om de sollicitatieprocedure mee te vervolgen;
 • Het voeren van een administratie en uitvoeren van interne beheersingsactiviteiten;
 • Het behandelen van eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • Voorbereidende activiteiten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.

Om uitvoering te geven aan deze doeleinden maakt Mijzo gebruik van diverse systemen en applicaties om persoonsgegevens te verwerken, welke worden bijgehouden in ons verwerkingsregister.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doeleinden dan mogen wij dat alleen doen wanneer wij ons kunnen beroepen op een goede reden.

De wet (de Avg) kent hiervoor zes redenen of ‘rechtsgronden’, dit zijn de volgende:

 1. Een door jou gegeven toestemming;
 2. De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of daaraan voorafgaande maatregelen om tot deze overeenkomst te komen;
 3. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 4. Het beschermen van een vitaal belang van jou of een ander;
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag;
 6. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mijzo of van een derde.

Hieronder staat een nadere uitleg van de rechtsgronden (1,2 en 6) waar Mijzo de verwerkingen van jouw persoonsgegevens momenteel op baseert om haar doelen te bereiken. Wanneer dit verandert dan zal deze privacyverklaring hierop aangepast worden.

1. De door jou gegeven toestemming

Voor sommige verwerkingen vraagt Mijzo jou om uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld:

 • Wanneer je bent afgewezen voor de vacature waarop je hebt gesolliciteerd maar wij jouw gegevens graag willen bewaren zodat we je in de nabije toekomst kunnen benaderen wanneer wij weer een geschikte vacature hebben. In dat geval bewaren wij jouw gegevens voor de duur van een (1) jaar.

Wanneer jou om toestemming wordt gevraagd leggen wij altijd duidelijk uit waarvoor wij jou om toestemming vragen. Het is van belang te weten dat je een gegeven toestemming altijd weer in kunt trekken. Jouw gegevens zullen dan niet langer worden verwerkt. Het intrekken van toestemming kent echter geen terugwerkende kracht, dit betekent dat alle verwerkingen die al plaats hebben gevonden op basis van een eerder verleende toestemming rechtmatig blijven en dus niet kunnen worden teruggedraaid. Jouw gegevens zullen in dat geval wel worden verwijderd uit het bestand met kandidaten.

2. De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst en voorafgaande maatregelen.

Met deze rechtsgrond wordt de af te sluiten arbeidsovereenkomst bedoeld; wanneer je bij Mijzo solliciteert en wordt aangenomen dan sluiten we een arbeidsovereenkomst met elkaar af. Voordat de arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voeren wij een aantal voorbereidende handelingen uit waarbij jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

6. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mijzo of een derde

Hiervan is sprake wanneer het verwerken van jouw persoonsgegevens aantoonbaar noodzakelijk is om bepaalde bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. Hierbij dient wel altijd een afweging gemaakt te worden tussen de belangen van Mijzo en de personen waarvan
persoonsgegevens worden verwerkt.

We kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende gerechtvaardigde belangen gebruiken:

 • Gebruiken van geanonimiseerde of samengevoegde gegevens voor het doen van analyses, bijvoorbeeld de doorlooptijd van de invulling van een vacature of
  het aantal personen wat op een vacature reageert;
 • Het beveiligen van de gebouwen en eigendommen van Mijzo.

De personen die jouw persoonsgegevens verwerken

Medewerkers van Mijzo of andere personen die werkzaam zijn voor Mijzo mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer zij zijn betrokken bij de werving
en selectie van kandidaten voor een vacature. Alle medewerkers die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor personen die hiervoor door Mijzo worden ingehuurd. Jouw persoonsgegevens zullen hierdoor zorgvuldig worden behandeld.

Standaard delen we een aantal noodzakelijk persoonsgegeven van jou binnen Mijzo met de volgende afdelingen of functionarissen:

 • Medewerkers van HR en recruitment;
 • De vacaturehouder (de verantwoordelijke voor de vacature, meestal de leidinggevende van de afdeling);
 • Medewerkers waarmee je jouw sollicitatiegesprek hebt.

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Mijzo schakelt soms ook derden in die ons ondersteunen bij het uitvoeren van de wervings- en selectieprocedure. Ook schakelt Mijzo derden in die systemen leveren of onderhouden waarin wij persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld onze vacaturewebsite en sollicitantenportaal www.werkenbijmijzo.nl. Wanneer wij derden inschakelen worden altijd contractuele afspraken gemaakt over de veilige verwerking van jouw persoonsgegevens; op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens ook door derden zorgvuldig worden behandeld.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Mijzo maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Dit houdt in dat jouw gegevens niet worden gebruikt om een bepaald profiel over jou op te stellen. Ook worden er geen besluiten genomen zonder menselijke tussenkomst.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het buitenland

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt momenteel geen verwerking van jouw gegevens plaats daarbuiten. Wanneer dit om organisatorische of economische redenen wel zou gaan gebeuren dan zal dit worden gedaan op basis van de wettelijke bepalingen uit de Avg met betrekking tot doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Mijzo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken. Deze bewaartermijnen per doel zijn opgenomen in het interne verwerkingsregister. Als je bij Mijzo solliciteert of interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden, dan bewaren we jouw gegevens zolang de wervings- en selectieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw persoonsgegevens worden uiterlijk vier (4) weken na afronding van de wervings- en selectieprocedure verwijderd uit onze systemen.
Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, dan bewaren we jouw gegevens maximaal een jaar zodat we jou kunnen benaderen wanneer er een geschikte vacature ontstaat.

Jouw privacy rechten

Je hebt een aantal privacy rechten, hieronder leggen wij u uit wat deze voor jou kunnen betekenen.

Inzagerecht

Je hebt het recht om de gegevens die Mijzo van jou verwerkt in te zien.

Correctie- en vernietigingsrecht

Je hebt in sommige gevallen het recht jouw gegevens te laten wijzigen of te laten vernietigen.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • Jouw toestemming;
 • De uitvoering van de met jou af te sluiten arbeidsovereenkomst;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting door Mijzo;
 • Het beschermen van jouw vitale belangen of die van een ander.

Recht op beperking

Je hebt onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Mijzo de verwerking van deze gegevens tijdelijk
“bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. Wanneer je in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Wanneer gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar jij geen verwijdering wenst;
 3. Wanneer Mijzo de gegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij de gegevens wel nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. Wanneer je in afwachting bent van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je heeft het recht om de door jou aan Mijzo verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar digitaal bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van jouw toestemming of een met jouw gesloten overeenkomst. Bovendien geldt dit alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). Je bent vrij deze gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Vragen, klachten en uitoefening van uw rechten

Heb je vragen of wil je een beroep doen op jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze HR-afdeling. Je kan hiervoor een mail sturen naar hr@mijzo.nl.

Wanneer je een beroep doet op een van jouw privacy rechten dan kunnen wij vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij jouw persoons-gegevens aan de verkeerde partij/persoon verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in deze persoonsgegevens.

Je hoeft niet te betalen voor het uitoefenen van jouw privacyrechten. Je krijgt in principe binnen één maand -gerekend vanaf de ontvangst van het verzoek- antwoord, ook wanneer jouw verzoek meer tijd in beslag gaat nemen. Bij complexere verzoeken kan de afhandelingstermijn oplopen tot maximaal 3 maanden. Bij alle verzoeken geldt dat er omstandigheden kunnen zijn die maken dat Mijzo aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld omdat we deze gegevens verwerken op basis van een wettelijk voorschrift of omdat bepaalde persoonsgegevens vallen onder een wettelijke bewaarplicht. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit altijd duidelijk onderbouwd aan jou uitleggen. Bij complexe verzoeken van de afhandelingstermijn oplopen tot maximaal drie maanden.

Mijzo heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is het aanspreekpunt bij vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegeven en de uitoefening van jouw rechten. Onze FG is de heer I. van Heeren en je kunt contact met hem opnemen via het e-mailadres gegevensbescherming@mijzo.nl

Kom je er ook met de FG niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Je vindt de contactgegevens van de AP op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website van Mijzo. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in februari 2022.

Contactgegevens

Mijzo
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
Telefoon: 0416 - 67 12 00